در حال بارگذاری ...
جمعه 29 شهریور 1398
  • سامان دهی سیم های شبکه و دوربین های خوابگاه توسط واحد فناوری

    مرتب کردن و سامان دهی کایل های شبکه و دوربین سرپرستی

    سیم های شبکه و سیستم تغذیه و همچنین سیم های دوربین خوابگاه  توسط واحد فناوری با همکاری واحد تاسیسات  در اتاق سرپرستی به صورت مرتب سامان دهی شد 

    نظرات کاربران