در حال بارگذاری ...
یکشنبه 22 تیر 1399
  • جلسه ریاست محترم آموزشکده جناب آقای مهندس سروش با معاونین محترم اداری -مالی ،آموزشی و روسای ادارات مالی، اداری، آموزشی و دانشجویی جهت معرفی سامانه مدیریت پروژه

    جلسه ریاست محترم آموزشکده جناب آقای مهندس سروش با معاونین محترم اداری -مالی ،آموزشی و روسای ادارات مالی، اداری، آموزشی و دانشجویی جهت معرفی سامانه مدیریت پروژه

    جلسه ریاست محترم آموزشکده جناب آقای مهندس سروش با معاونین محترم اداری -مالی ،آموزشی و روسای ادارات مالی، اداری، آموزشی و دانشجویی جهت معرفی سامانه مدیریت پروژه

    نظرات کاربران