در حال بارگذاری ...
پنج‌شنبه 31 مرداد 1398
 • طرح فرصت مطالعاتی اعضای هیأت علمی در جامعه و صنعت

  طرح فرصت مطالعاتی اعضای هیأت علمی در جامعه و صنعت

  طرح فرصت مطالعاتی اعضای هیأت علمی در جامعه و صنعت در راسـتای هم افزایی و همکـاری گسـترده تر دانشـگاه هـا و پژوهشـگاه هـای کشـور با وزارتخـانه هـا و دسـتگاه های اجرایی به روسای دانشکده ها و آموزشکده ها ابلاغ و لازم به ذکر است به ایمیل سازمانی اعضای هیأت علمی ارسال گردیده شده است.

  منبع : 

  https://tvu.ac.ir/fa/501768/-

  نظرات کاربران

 • عنایت به  بخشنامه 253505 ـ 980409 دانشگاه فنی و حرفه ­ای  در خصوص  ساعت کار و زمان تعطیلی مراکز تابعه در تیر و مرداد ماه  سال جاری، به نحوی برنامه ریزی فرمائید تا همکاران به صورت ذیل از مرخصی­ های خود استفاده نمایند:

1 ـ ساعت کار همکاران تا پایان  تیر از  ساعت 7:30 لغایت 14 تعیین می گردد.

2 ـ برنامه ­ریزی گردد تا همکاران 13 روز کاری از مرخصی­ های خود را در مرداده ماه سال جاری استفاده نمایند.

3ـ زمان مرخصی فوق العاده ( 7 روز  کاری) از
  عنایت به  بخشنامه 253505 ـ 980409 دانشگاه فنی و حرفه ­ای  در خصوص  ساعت کار و زمان تعطیلی مراکز تابعه در تیر و مرداد ماه  سال جاری، به نحوی برنامه ریزی فرمائید تا همکاران به صورت ذیل از مرخصی­ های خود استفاده نمایند:

  1 ـ ساعت کار همکاران تا پایان  تیر از  ساعت 7:30 لغایت 14 تعیین می گردد.

  2 ـ برنامه ­ریزی گردد تا همکاران 13 روز کاری از مرخصی­ های خود را در مرداده ماه سال جاری استفاده نمایند.

  3ـ زمان مرخصی فوق العاده ( 7 روز  کاری) از

   با عنایت به  بخشنامه 25/3505 ـ 98/04/09 دانشگاه فنی و ...