در حال بارگذاری ...
یکشنبه 22 تیر 1399
 • طرح فرصت مطالعاتی اعضای هیأت علمی در جامعه و صنعت

  طرح فرصت مطالعاتی اعضای هیأت علمی در جامعه و صنعت

  طرح فرصت مطالعاتی اعضای هیأت علمی در جامعه و صنعت در راسـتای هم افزایی و همکـاری گسـترده تر دانشـگاه هـا و پژوهشـگاه هـای کشـور با وزارتخـانه هـا و دسـتگاه های اجرایی به روسای دانشکده ها و آموزشکده ها ابلاغ و لازم به ذکر است به ایمیل سازمانی اعضای هیأت علمی ارسال گردیده شده است.

  منبع : 

  https://tvu.ac.ir/fa/501768/-

  نظرات کاربران